Žiadosť o dotáciu - Informácie

Aktualizované 17. 3. 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu nákazy koronavírusom

Ministerstvo financií oznamuje, že z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú od 16. marca 2020 úradné hodiny podateľne ministerstva od 8:30 hod. do 12:00 hod.

Ministerstvo financií žiada žiadateľov o dotácie, aby dôkladne zvážili podanie žiadosti osobne do podateľne ministerstva financií. 

Ministerstvo dáva do pozornosti možnosť podať žiadosť:

• prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk,

• prostredníctvom mailovej schránky podatelna@mfsr.sk,

• prostredníctvom poštového prepravcu.

Pri podaní žiadosti poštovému prepravcovi v listinnej forme treba mať na pamäti, že Slovenská pošta a súkromní prepravcovia v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR fungujú v obmedzenom režime a podliehajú nariadeniam mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR 12. 3. 2020.

 

Povinnosť registrácie partnerov verejného sektora

Dotáciu zo štátneho rozpočtu je možné poskytnúť iba osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak ide o osobu, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri aj Dokumenty a vzory).

Ministerstvo spravodlivosti SR k zákonu č. 315/2016 Z. z.

Prílohy v elektronickej forme

Počnúc rokom 2017 sme pripravili možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladáme tým úsporu poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.

Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.

Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

Stručné zdôvodnenie žiadosti sa píše do nového poľa formulára s názvom "Zdôvodnenie žiadosti". Odporúčame, aby si žiadateľ, pre potreby archivácie, text zdôvodnenia žiadosti odložil na samostatné miesto. Tento text sa nevytlačí spolu s formulárom žiadosti.

Všetky ostatné prílohy, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti v súlade s §5 odsek 2 Výnosu č. 26825/2005-441, je možné odteraz poslať elektronickou formou. Vyžaduje sa formát PDF, PNG, TIFF alebo BMP, pričom veľkosť všetkých priložených dokumentov nesmie presiahnuť 25 MB.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v pomocnom texte k poľu formulára s názvom "Zoznam povinných príloh k žiadosti", ktorý sa zobrazí kliknutím na otáznik (?) poľa "Elektronické prílohy".

Upozorňujeme, že dokumenty, priložené k žiadosti elektronicky, sa nevytlačia spolu so žiadosťou. Preto odporúčame, aby si žiadateľ odoslané dokumenty archivoval vo svojom počítači v samostatnom adresári. Zjednoduší sa tým komunikácia medzi ministerstvom a žiadateľom.

Informácia

Ministerstvo financií SR žiada, aby uchádzači o dotáciu vypĺňali tlačivo žiadosti v elektronickej forme a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Návod

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu je verejne prístupný formulár, ktorý slúži pre žiadateľov o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS).

Oprávnení žiadatelia

  • obec,
  • vyšší územný celok,
  • občianske združenie,
  • nadácia,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • neinvestičný fond,
  • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
  • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  • Slovenský Červený kríž.

Vyplnenie žiadosti

Formulár žiadosti vyplní oprávnený žiadateľ tak, aby boli vyplnené všetky polia korektne a bez chýb.

Pokiaľ sa v poliach formulára vyskytujú chyby  (označené červeným chybovým oznamom), formulár nebude možné odoslať.

Pri vypĺňaní jednotlivých formulárových polí odporúčame riadiť sa pomocným textom alebo textom v chybových oznamoch (kliktnutím na ? sa príslušný pomocný text zobrazí).

Odoslanie žiadosti

Po odoslaní je potrebné vyplnený formulár vytlačiť na papierdoplniť pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu a poslať na adresu ministerstva v lehote do konca marca bežného roka.

Na základe často kladených otázok oznamujeme, že ministerstvo eviduje iba žiadosti odoslané papierovou poštou, alebo elektronicky podpísané v súlade so zákonom  č. 305/2013 Z. z. Preto nie je rozhodujúce, koľko žiadostí si žiadateľ vytlačí, evidované sú iba tie žiadosti, ktoré sú doručené do podateľne ministerstva.

Ďalej oznamujeme, že ak je žiadateľom obec, nie je potrebné prikladať iné prílohy k žiadosti, okrem stručného zdôvodnenia.

UPOZORNENIE: Dátum vyplnenia elektronického formulára nemôže byť považovaný za dátum doručenia žiadosti na ministerstvo.

Po tom, ako ministerstvo prijme žiadosť a zaeviduje ju vo svojom systéme, žiadateľ, ktorý vyplnil tlačivo v elektronickej forme, dostane oznámenie o prevzatí žiadosti e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo formulári v časti kontakty.