Často kladené otázky


Zúčtovanie

Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Dotáciu má povinnosť zúčtovať priamy príjemca dotácie, to znamená ten subjekt, ktorému bola dotácia poskytnutá. Tento subjekt má tiež povinnosť viesť osobitnú účtovnú evidenciu o použití dotácie pre potreby následnej finančnej kontroly. To platí aj v prípade, ak pôvodný príjemca dotácie túto čerpal poukázaním inej obci alebo právnemu subjektu v súlade s platnou legislatívou.

Aktualizované dňa: 04.05.2016

Zúčtovanie

Ministerstvo financií vydalo Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi ako Príspevok č. 7 v roku 2016.

Finančný spravodajca je vydávaný elektronickou formou ministerstvom financií a je zverejnený na webovom sídle ministerstva http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10602 v časti Legislatíva.

Aktualizované dňa: 26.02.2018

Zúčtovanie

Príjemcovia dotácií predkladajú vyplnené tlačivo „Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR“.

Ak subjekt vracia nepoužitú časť dotácie, zasiela aj avízo o vrátení finančných prostriedkov súčasne s poukázaním finančných prostriedkov.

Ak subjekt vracia úroky, zasiela aj avízo o poukázaní úrokových výnosov súčasne s poukázaním finančných prostriedkov, s výnimkou obcí.

Žiadne iné prílohy, ani kópie účtovných dokladov sa nezasielajú. V súvislosti s povinnosťou viesť osobitnú evidenciu o čerpaní poskytnutej dotácie, účtovné doklady sa predkladajú až finančnej kontrole podľa pokynov auditujúcemu subjektu.

Aktualizované dňa: 04.05.2016

Zúčtovanie

Dotáciu na bežné výdavky je možné čerpať najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom bola rozpočtovaná. Príjemca dotácie je povinný ju zúčtovať najneskôr do 15. mája nasledujúceho roka.

Výnimku tvoria dotácie, poskytnuté po 1. októbri rozpočtového roka. Takéto výdavky, ak ich nebolo možné použiť do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté, je možné použiť  najneskôr  do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, s výnimkou  miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kedy zúčtuje príjemca dotáciu poskytnutú po 1. októbri rozpočtového roka?

Aj bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka a boli použité do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, sa zúčtujú za rozpočtový rok, v ktorom boli poskytnuté (posudzujú sa akoby boli použité do konca roka v ktorom boli poskytnuté).

Aktualizované dňa: 04.05.2016

Zúčtovanie

Dotácie, ktoré boli poskytnuté na kapitálové výdavky, je možné čerpať nasledujúce dva rozpočtové roky po roku, v ktorom boli rozpočtované. Príjemca dotácie je povinný ju zúčtovať do 15. mája nasledujúceho roka za každý rok až do roku ukončenia jej čerpania.

Prenos dotácie do nasledujúceho rozpočtového roku (inými slovami suma nepoužitých finančných prostriedkov ponechaných na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku) sa eviduje v plnej výške poskytnutej dotácie bez ohľadu na to, či bola čiastočne čerpaná. Jej čerpanie sa eviduje iba v rozpočtovom roku, v ktorom sa ukončilo.

Za ukončenie čerpania dotácie na kapitálové výdavky sa považuje, ak

  • bola dotácia vyčerpaná v plnej výške na účel, na ktorý bola poskytnutá,
  • alebo bol splnený účel dotácie (dokončená investičná akcia) a už sa nepredpokladá jej ďalšie čerpanie,
  • alebo dotácia nestihla byť vyčerpaná do konca druhého roka po roku, v ktorom bola rozpočtovaná.
Aktualizované dňa: 04.05.2016

Zúčtovanie

Dotáciu možno použiť iba na ten účel, na ktorý bola poskytnutá. Nevyčerpané finančné prostriedky je príjemca dotácie povinný vrátiť.

Ak vracia dotáciu v tom istom roku, v ktorom bola poskytnutá, poukáže ju na ten istý účet, z ktorého bola poskytnutá (ministerstvo ho spravidla uvádza aj v oznámení o poskytnutí dotácie).

Ak vracia dotáciu neskôr ako v roku poskytnutia, poukáže ju na osobitný účet číslo

IBAN SK23 8180 0000 0070 0012 0485.

Termín na poukázanie nevyčerpanej dotácie je koniec apríla nasledujúceho rozpočtového roka po roku, v ktorom bolo ukončené jej čerpanie.

Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich súčet za všetky dotácie od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur.

Aktualizované dňa: 03.05.2016

Zúčtovanie

Ak platiteľ vracia ministerstvu financií nevyčerpané finančné prostriedky alebo výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, je potrebné, aby o tom poslal oznámenie (avízo).

Pre správnu identifikáciu platby ministerstvo vyžaduje, aby platiteľ použil elektronický formulár zverejnený v časti Zúčtovanie dotácií tohto webového sídla.

Avízo opatrené podpisom štatutárneho zástupcu (resp. zodpovedného vedúceho) príjemcu a úradnou pečiatkou sa doručuje ministerstvu financií. Ministerstvo financií odporúča zasielať avíza e-mailom na adresu uvedenú v päte tejto strany.

Aktualizované dňa: 24.06.2016

Zúčtovanie

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu a je potrebné ich odviesť do konca januára nasledujúceho rozpočtového roka.

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu upravuje metodické usmernenie číslo MF/007415/2005-421 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi číslo 2/2005.

Príjemcovia dotácie okrem obcí vykonajú odvod výnosov na účet ministerstva financií číslo SK46 8180 0000 0070 0011 5512.

Výška odvodu výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu nie je zdola ohraničená.

Výnosy z prostriedkov poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa treba odviesť na účet podľa oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Infoservis, Platenie daní.

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani

Aktualizované dňa: 04.05.2016

Dotácia

Poskytnutie dotácie je oznámené príjemcovi dotácie Oznamovacím listom, ktorý obsahuje:

  • Číslo listu a dátum poskytnutia dotácie
  • Legislatívne východiská pri poskytovaní dotácie
  • Výšku poskytnutej dotácie
  • Účel a podmienky čerpania dotácie
  • Údaje o finančnej transakcii
  • Všeobecné povinnosti a upozornenia na niektoré všeobecne záväzné právne predpisy
  • Správu o vykonanej finančnej kontrole podľa zákona (iba v roku 2015)

Obsah oznamovacieho listu je pre príjemcu dotácie záväzný a obsahuje všetky náležitosti, vyžadované zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Oznamovací list je právny dokument, ktorý zakladá práva a povinnosti príjemcu dotácie na jednej strane a štátu na strane druhej a bez ktorého nie je možné dotáciu čerpať.

Aktualizované dňa: 19.07.2016

Dotácia

Ministerstvo financií určuje podmienky čerpania dotácie v Oznamovacom liste.

V záujme efektívneho čerpania dotácie, ministerstvo môže určiť zmeny podmienok čerpania poskytnutej dotácie osobitným listom.

Zmena podmienok čerpania dotácie môže byť vykonaná výlučne písomne a to odvolaním sa na oznamovací list, ktorým bola dotácia pôvodne poskytnutá. Ministerstvo môže takúto zmenu vykonať zo svojho vlastného rozhodnutia alebo na základe žiadosti príjemcu dotácie.

Ministerstvo financií môže meniť iba tie podmienky, ktoré samo určilo alebo na zmenu ktorých má splnomocnenie zákonom alebo Vládou SR.

Ak sa mení ekonomická klasifikácia poskytnutej dotácie z kapitálových výdavkov na bežné výdavky, automaticky sa mení aj termín na čerpanie dotácie do konca roka, v ktorom bola takáto zmena vykonaná.

Ak sa mení ekonomická klasifikácia poskytnutej dotácie z bežných výdavkov na kapitálové výdavky, automaticky sa mení aj termín na čerpanie dotácie, ktorý je najneskôr koniec druhého roku po roku poskytnutia dotácie.

O zmenu podmienok čerpania poskytnutej dotácie je možné požiadať iba pred uplynutím termínu, ktorého sa zmena týka. Nemožno napríklad zmeniť bežné výdavky na kapitálové v čase, kedy už uplynul dátum ukončenia čerpania dotácie (koniec roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá).

Aktualizované dňa: 23.05.2016

Dotácia

Čerpanie dotácie je ukončené, ak je splnený účel, na ktorý bola poskytnutá.

Čerpanie dotácie je ukončené aj vtedy, ak je vyčerpaná celá čiastka poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami jej poskytnutia (pozri Oznámenie o poskytnutí dotácie)

Čerpanie dotácie je ukončené aj uplynutím termínu na vyčerpanie dotácie (Pozri Dokedy je možné čerpať dotáciu).  

Ukončenie čerpania dotácie nastane v deň, kedy je prvýkrát splnená ktorákoľvek z predchádzajúcich podmienok.

Ak príjemcovi dotácie ostali nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie po dni ukončenia jej čerpania, je povinný ich vrátiť poskytovateľovi na určený príjmový účet v štátnej pokladnici a to bez meškania, najneskôr však do konca apríla nasledujúceho roka po roku ukončenia čerpania dotácie.

Aktualizované dňa: 23.05.2016

Dotácia

Ministerstvo financií poskytuje dotácie v súlade so zákonom číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona o štátnom rozpočte.

Podľa citovaného zákona č.523/2004 Z. z., dotáciu možno čerpať do konca rozpočtového roka v ktorom bola rozpočtovaná.

Zákon však uvádza niektoré výnimky.

Pre kapitálové výdavky platí, že ich možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.

S platnosťou od 1. januára 2017 platí, že bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

To, či je dotácia určená na bežné alebo na kapitálové výdavky, ministerstvo vždy uvádza ako nedeliteľnú súčasť účelu dotácie v Oznamovacom liste, ktorým dotáciu poskytuje.

Aktualizované dňa: 09.02.2017

Dotácia

Príjemca môže, bez udania dôvodu, dotáciu odmietnuť.
V takom prípade je povinný celú čiastku poskytnutej dotácie vrátiť ministerstvu (pozri „Zúčtovanie - Vrátenie nevyčerpanej dotácie“) a vyplniť tlačivo avíza a tlačivo zúčtovania, v ktorom v poznámke uvedie, že ide o odmietnutie dotácie. Tu môže uviesť aj dôvod odmietnutia, ak sa tak rozhodne. Obidve tlačivá potom zašle ministerstvu financií.

Tým nie je dotknutá povinnosť vyčíslenia a odvodu výnosu z poskytnutej dotácie, ak vznikol (pozri „Zúčtovanie – Úrokové výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu“).

Aktualizované dňa: 12.07.2016