Aktuality

Aktualizované 12.12.2023

Oznam o schválení dotácií na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie - 2. etapa

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Trenčíne 12. decembra 2023 schválila uznesením č. 705 z 12. decembra 2023 dotácie pre obce a vyššie územné celky účelovo viazané na úhradu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie v celkovej výške 60 miliónov eur. Zoznam príjemcov aj s konkrétnou výškou dotácie nájdete TU.

Aktualizované 20.11.2023

Oznam o spustení elektronického zúčtovania dotácií poskytnutých obciam a vyšším územným celkom na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje prijímateľov dotácií, ktorým boli poskytnuté dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023, že na webovej stránke https://mfsr.egrant.sk/ je možné predmetnú dotáciu elektronicky zúčtovať v programe Zúčtovanie dotácií poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023. 

Pri zúčtovaní je potrebné postupovať podľa Pokynu na zúčtovanie dotácií zverejneného 13.10.2023 vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 23 na webovej stránke https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/ alebo na stránke ministerstva https://dotacie.mfsr.sk/system/comfy/cms/files/files/000/000/067/original/Pokyn_Zuctovanie-dotacii_2023.pdf.

 

Aktualizované 23.10.2023

Informácia o vydaní nového Pokynu na zúčtovanie dotácií

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nový POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015983/2023-119 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré zverejnilo dňa 13.10.2023 vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 23, link: https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

 

 

Aktualizované 13.10.2023

Informácia o novelizácii výnosu o poskytovaní dotácií

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Opatrenie z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119,  ktorým aktualizovalo Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktoré zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 22, link: https://www.mfsr.sk/files/archiv/42/Opatrenie-MF-SR-z-26-septembra-2023-c-MF0105752023-119.pdf. V súlade s opatrením dostanú samosprávy dotáciu na úhradu bežných výdavkov na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie. Konsolidované znenie výnosu bolo zverejnené aj v Zbierke zákonov Oznámením č. 374/2023 Z. z. dňa 27.09.2023, link: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2023/15/.

 

ARCHÍV

 

 

Aktualizované 18.01.2023  

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje prijímateľov dotácií, že vo Finančnom spravodajcovi na webovom sídle ministerstva financií bol zverejnený Dodatok č. 5 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF0097542016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/.
Úplné znenie Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF0097542016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky nájdete na https://dotacie.mfsr.sk/  a https://mfsr.egrant.sk/.  
Podľa pokynu na zúčtovanie sú povinní postupovať prijímatelia dotácií, ktorým vyplýva povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dotácie od Ministerstva financií Slovenskej republiky k 31.12.2022. 
Povinnosť vykonať zúčtovanie prostredníctvom https://mfsr.egrant.sk/ sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorí si už povinnosť zúčtovania splnili prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk a zaslali už zúčtovací formulár za rok 2022 na ministerstvo financií.

 

 Aktualizované 17.06.2022

POKYN K PREDLOŽENIU KOMPLETNÉHO VYÚČTOVANIA DOTÁCIE 
V SÚLADE S VÝZVOU ZASLANOU MINISTERSTVOM FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRIJÍMATEĽOM DOTÁCIÍ

S cieľom vykonania administratívnej finančnej kontroly dotácií podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vyzvalo prijímateľov dotácií, na predloženie kompletného vyúčtovania poskytnutých dotácií.

Ministerstvo financií v tejto súvislosti informuje, že vyúčtovanie dotácie je potrebné vykonať vyplnením formulára (link Vyúčtovanie formulár tu) a následne vyplnený formulár spolu so všetkými požadovanými dokladmi (kópiami) preukazujúcimi použitie dotácie zaslať na adresu:  

Ministerstvo financií SR
Odbor dotácií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Podklady je možné zaslať aj elektronicky do schránky ministerstva financií prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU KOMPLETNÉHO VYÚČTOVANIA (nájdete tu )

  

Aktualizované 30.03.2022 

VÝZVY na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií  pre rok 2022 - OZNAM

Ministerstvo financií SR má pripravenú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle novelizovaného Výnosu č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Avšak vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace nové a nepredvídané výdavky štátneho rozpočtu bolo zverejnenie výzvy pozastavené

V súčasnosti nie je možné odhadnúť, kedy bude výzva na predkladanie žiadostí o dotácie zverejnená. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 Aktualizované 7.2.2022 

NOVÝ TERMÍN NA ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Dňa 4. 2. 2022 bol vo finančnom spravodajcovi pod príspevkom č. 3 zverejnený dodatok č. 4 k pokynu na zúčtovanie 

Úplné znenie Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky (zmeny vykonané dodatkami č. 1 až 4 sú vyznačené tučne)

Zúčtovanie sa vykonáva za predchádzajúce kalendárne roky každoročne, prvýkrát až po ukončení kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 30. apríla.

                                                                                                                                          Aktualizované 3.2.2022                                                     

VÝZVY na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií  pre rok 2022 - pripravujeme

Ministerstvo financií v súvislosti s obnovením poskytovania dotácií pracuje na príprave výziev, ktoré plánuje vyhlásiť počas roka 2022. 

 

NOVELIZOVANÝ VÝNOS O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ účinný od 1. februára 2022 

Nový odbor dotácií MF SR pripravil podľa odporúčaní NKÚ novelizáciu výnosu o poskytovaní dotácií prostredníctvom opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Novelizovaný Výnos nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2022. Znenie opatrenia nájdete uverejnené - Finančný spravodajca 2/2022

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE aktuálne platného výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „výnos o poskytovaní dotácií“) nájdete TU

Cieľom novelizácie výnosu je zvýšenie transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Po schválení má slúžiť ako právny predpis pre poskytovanie dotácií už v roku 2022.

 

NOVÝ ODBOR DOTÁCIÍ                                                                                             

Od augusta 2021 prešla agenda dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") poskytovaných z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa pod samostatný nový ODBOR DOTÁCIÍ s cieľom zvýšiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov. 

Nové elektronické prijímanie žiadostí

Na schválenie novelizácie výnosu je naviazaná možnosť spustenia nového elektronického dotačného systému, ktoré je plánované vo februári 2022. Otvorenie dotačného cyklu predpokladá priaznivý vývoj pandemickej situácie. 

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií ako aj zverejnené výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu pre rok 2022 na individuálne potreby obcí (§2) a na všeobecne prospešné služby (§1) podľa schváleného novelizovaného právneho predpisu nájdete TU.

Žiadosti o dotáciu sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, sprístupnenom na tejto stránke. Pred podaní žiadosti je potrebné aby sa žiadateľ do systému zaregistroval. Registráciu žiadateľov o dotáciu nájdete TU.

 

Aktualizované 21.12.2021 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIE

POKYN PRE VYÚČTOVANIE DOTÁCIE PRE PRIJÍMATEĽOV

Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje prijímateľov dotácie, ktorí majú povinnosť vyúčtovať použitie dotácie, že vyúčtovanie je potrebné urobiť na formulári - viď link nižšie a následne vyplnený formulár zaslať aj spolu so všetkými dokladmi preukazujúcimi použitie dotácie na adresu ministerstva.

Formulár pre vyúčtovanie

Aktualizované 14. 4. 2021

OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“) účinný od 31. marca 2021 upravuje lehoty na použitie bežných a kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu.

Použitie dotácií na bežné výdavky poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020

Podľa ustanovenia § 33aa zákona lehota na použitie bežných výdavkov poskytnutých po 31. júli rozpočtového roka 2020, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do konca rozpočtového roka 2021.

Použitie dotácií na kapitálové výdavky rozpočtovaných na rok 2019

Podľa ustanovenia § 33a ods. 1 zákona kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021, možno použiť do 31. decembra 2022.

Ide o kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2019 s kódom zdroja 111 a kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2020 s kódom zdroja 131J (nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2019).

Nakoľko sa touto právnou úpravou vytvorila len možnosť na použitie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rozpočtový rok 2019 do 31. decembra 2022, ostáva na posúdení poskytovateľa dotácie, či umožní predĺženie jej použitia alebo nie. Preto je potrebné o takéto predĺženie písomne (príp. mailom: dotacie@mfsr.sk) požiadať ministerstvo financií, odbor dotácií s príslušným zdôvodnením do 30.11.2021.

Nakoľko predĺženie použitia kapitálových výdavkov z dotácie Ministerstva financií nie je zo zákona automatické, nepoužité finančné prostriedky z dotácie poskytnutej v rozpočtovom roku 2019 je možné použiť len do 31. decembra 2021 a teda ich nie je možné bez schváleného predĺženia použiť v roku 2022.

Zákon č. 67/2020_2021

 

Aktualizované 1. 3. 2021

POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ V ROKU 2021

S cieľom stabilizácie verejných financií a realokácie dodatočných finančných zdrojov na opatrenia schválené vládou Slovenskej republiky, zamerané na obmedzenie šírenia vírusu COVID-19 a poskytovania adresnej pomoci fyzickým a právnickým osobám najviac zasiahnutých pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2021 nebude poskytovať dotácie na všeobecne prospešné služby a na individuálne potreby obcí podľa § 1 a 2 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR.

Aktualizované 30. 10. 2020

POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ V ROKU 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií) oznamuje, že v roku 2020 nebude poskytovať dotácie na individuálne potreby obcí a na všeobecne prospešné služby podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR (ďalej len „výnos“).

V  roku 2020 Slovenskú republiku zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, ktorá zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu verejnej správy. Ministerstvo financií v priebehu roka realokuje všetky dostupné rozpočtové zdroje na výdavky nevyhnutné na finančné zabezpečenie opatrení prijímaných vládou Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky, ako aj ostatnými relevantnými organizáciami s cieľom  zamedzenia šírenia pandémie a kompenzácie jej negatívnych vplyvov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ministerstvo financií rozhodlo, že v roku 2020 neposkytne dotácie podľa § 1 a § 2 výnosu.

Aktualizované 14. 4. 2021

OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

Použitie dotácií na kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2018

Podľa ustanovenia § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov možno kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020, použiť do 31. decembra 2021, t. j. možnosť použitia kapitálových výdavkov podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2018 predĺžila o jeden rok.

Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky v roku 2018 (kód zdroja 111) a dotácie poskytnuté v roku 2019 (kód zdroja 131I) možno použiť do 31. decembra 2021. 

Zákon č. 67/2020_2020

Aktualizované 8. 7. 2020

Ministerstvo financií SR oznamuje, že podľa § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,1) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.

Uvedená právna úprava sa týka len dotácií na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté po 1. auguste 2019 a nemohli byť použité z dôvodu negatívnych následkov pandémie do 31. marca 2020.

Na základe uvedeného Ministerstvo financií SR upraví termíny zúčtovania dotácií formou dodatku č. 2 k Pokynu na zúčtovanie dotácií poskytnutých v pôsobnosti MF SR, ktorý následne zverejní na svojom webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk.

_____________________________________________________________

1) § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.

 

PREDLOŽENIE ZÚČTOVACÍCH FORMULÁROV

Ministerstvo financií žiada príjemcov dotácií, aby dôkladne zvážili podanie zúčtovacích formulárov osobne do podateľne Ministerstva financií SR. 

Súčasne dáva do pozornosti možnosť odovzdať zúčtovací formulár:

  • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk,
  • prostredníctvom mailovej schránky podatelna@mfsr.sk,
  • prostredníctvom poštového prepravcu.

Pri podaní žiadosti poštovému prepravcovi v listinnej forme treba mať na pamäti, že Slovenská pošta a súkromní prepravcovia v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR fungujú v obmedzenom režime a podliehajú nariadeniam núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR 15. 3. 2020.

Obce (mestá) predkladajú zúčtovacie formuláre metodikovi na daňovom úrade, v územnej pôsobnosti ktorého sa obec (mesto) nachádza.

Ostatné subjekty predložia zúčtovacie formuláre Ministerstvu financií SR.

 

Všeobecné informácie

Ministerstvo financií SR vám ďakuje, že používate tieto služby. Prispievate tým k úsporám verejných financií.

V záujme zvýšenia kvality komunikácie so žiadateľmi a záujemcami o dotácie, poskytované z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa, na tejto stránke ministerstvo ponúka elektronické formuláre, podrobné informácie a súvisiace dokumenty. Služby sú rozdelené do dvoch hlavných sekcií:

  • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU – podávanie žiadostí o dotácie a
  • ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ – povinné zúčtovanie dotácií, ktoré už boli poskytnuté.

Informácie obsahujú všetky záväzné povinnosti pre žiadateľov a príjemcov dotácie, ktoré sú v danom období platné a sú v súlade s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie sú priebežne dopĺňané a podľa potreby aktualizované. Dôležité dátumy alebo povinnosti sú v texte zvýraznené.

Elektronické formuláre sú určené pre širokú verejnosť, a preto nie je potrebné zakladanie účtu alebo prihlasovanie. Po vyplnení formulárov, tieto je možné vytlačiť, podpísať a poslať na adresu ministerstva. Ak sú vyžadované povinné prílohy, tieto sa prikladajú k vytlačenému formuláru. Ministerstvo vyžaduje používanie elektronických formulárov v záujme včasného a správneho vybavovania spisov.

Dokumenty a vzory obsahujú zákony, pokyny, výnosy a iné všeobecne záväzné právne predpisy, často kladené otázky, výzvy alebo vzory. Niektoré dokumenty sú sprístupnené cez externé odkazy na hlavné webové sídlo ministerstva.

Sekcia Zúčtovanie dotácií obsahuje elekronický formulár AVÍZO.

Okrem spomínaných hlavných sekcií táto stránka obsahuje aj pomocné sekcie, ktoré majú byť pomocníkom užívateľovi v orientovaní sa v problematike dotácií z kapitoly VPS Ministerstva financií SR.

  • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY je sekcia, obsahujúca odpovede na otázky, ktoré vyplývajú z praxe v komunikácii so žiadateľmi alebo príjemcami dotácií. Ministestvo obsah tejto sekcie tak isto podľa potreby aktualizuje.
  • DOKUMENTY obsahujú odkazy na súvisiace dokumenty, vydávané Ministerstvom financií SR alebo zákony či iné všeobecne záväzné právne prepisy.

Podrobnejšie technické informácie sú zverejnené v odkaze Vyhlásenie o prístupnosti.

 

Výzva na rok 2020