Žiadosť o dotáciu - Krok 1

Upozorňujeme, že žiadosť je nutné doručiť v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 31. 3. 2020. Ak žiadateľ disponuje oprávnením na elektronické doručovanie, žiadosť možno doručiť do elektronickej schránky Ministerstva financií Slovenskej republiky do 31. 3. 2020.

Informácie o žiadateľovi

Identifikačné číslo organizácie (IČO) je základným rozpoznávacím znakom žiadateľa.

Rozšírením IČO je OJ (organizačná jednotka) čo je identifikačné číslo organizačnej jednotky.

IČO musí mať 8 číslic vrátane úvodných núl, OJ má 4 číslice vrátane úvodných núl. Ak OJ pre dané IČO neexistuje, nevyplňuje sa.

Systém verifikuje IČO v rozsahu oprávnených žiadateľov.