Úvod

Ministerstvo financií SR vám ďakuje, že používate tieto služby. Prispievate tým k úsporám verejných financií.

V záujme zvýšenia kvality komunikácie so žiadateľmi a záujemcami o dotácie, poskytované z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa, na tejto stránke ministerstvo ponúka elektronické formuláre, podrobné informácie a súvisiace dokumenty. Služby sú rozdelené do dvoch hlavných sekcií:

  • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU – podávanie žiadostí o dotácie a
  • ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ – povinné zúčtovanie dotácií, ktoré už boli poskytnuté.

Informácie obsahujú všetky záväzné povinnosti pre žiadateľov a príjemcov dotácie, ktoré sú v danom období platné a sú v súlade s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie sú priebežne dopĺňané a podľa potreby aktualizované. Dôležité dátumy alebo povinnosti sú v texte zvýraznené.

Elektronické formuláre sú určené pre širokú verejnosť, a preto nie je potrebné zakladanie účtu alebo prihlasovanie. Po vyplnení formulárov, tieto je možné vytlačiť, podpísať a poslať na adresu ministerstva. Ak sú vyžadované povinné prílohy, tieto sa prikladajú k vytlačenému formuláru. Ministerstvo vyžaduje používanie elektronických formulárov v záujme včasného a správneho vybavovania spisov.

Dokumenty a vzory obsahujú zákony, pokyny, výnosy a iné všeobecne záväzné právne predpisy, často kladené otázky, výzvy alebo vzory. Niektoré dokumenty sú sprístupnené cez externé odkazy na hlavné webové sídlo ministerstva.

Sekcia Zúčtovanie dotácií obsahuje elekronický formulár AVÍZO.

Okrem spomínaných hlavných sekcií táto stránka obsahuje aj pomocné sekcie, ktoré majú byť pomocníkom užívateľovi v orientovaní sa v problematike dotácií z kapitoly VPS Ministerstva financií SR.

  • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY je sekcia, obsahujúca odpovede na otázky, ktoré vyplývajú z praxe v komunikácii so žiadateľmi alebo príjemcami dotácií. Ministestvo obsah tejto sekcie tak isto podľa potreby aktualizuje.
  • DOKUMENTY obsahujú odkazy na súvisiace dokumenty, vydávané Ministerstvom financií SR alebo zákony či iné všeobecne záväzné právne prepisy.

Podrobnejšie technické informácie sú zverejnené v odkaze Vyhlásenie o prístupnosti.