Úvod

 

 Aktualizované 8. 7. 2020

OPATRENIE V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

Ministerstvo financií SR oznamuje, že podľa § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,1) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.

Uvedená právna úprava sa týka len dotácií na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté po 1. auguste 2019 a nemohli byť použité z dôvodu negatívnych následkov pandémie do 31. marca 2020.

Na základe uvedeného Ministerstvo financií SR upraví termíny zúčtovania dotácií formou dodatku č. 2 k Pokynu na zúčtovanie dotácií poskytnutých v pôsobnosti MF SR, ktorý následne zverejní na svojom webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk.

_____________________________________________________________

1) § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.

 

PREDLOŽENIE ZÚČTOVACÍCH FORMULÁROV

Ministerstvo financií žiada príjemcov dotácií, aby dôkladne zvážili podanie zúčtovacích formulárov osobne do podateľne Ministerstva financií SR. 

Súčasne dáva do pozornosti možnosť odovzdať zúčtovací formulár:

• prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk,

• prostredníctvom mailovej schránky podatelna@mfsr.sk,

• prostredníctvom poštového prepravcu.

Pri podaní žiadosti poštovému prepravcovi v listinnej forme treba mať na pamäti, že Slovenská pošta a súkromní prepravcovia v súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR fungujú v obmedzenom režime a podliehajú nariadeniam núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR 15. 3. 2020.

Obce (mestá) predkladajú zúčtovacie formuláre metodikovi na daňovom úrade, v územnej pôsobnosti ktorého sa obec (mesto) nachádza.

Ostatné subjekty predložia zúčtovacie formuláre Ministerstvu financií SR.

 

Všeobecné informácie o webovom sídle dotacie.mfsr.sk

Ministerstvo financií SR vám ďakuje, že používate tieto služby. Prispievate tým k úsporám verejných financií.

V záujme zvýšenia kvality komunikácie so žiadateľmi a záujemcami o dotácie, poskytované z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa, na tejto stránke ministerstvo ponúka elektronické formuláre, podrobné informácie a súvisiace dokumenty. Služby sú rozdelené do dvoch hlavných sekcií:

  • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU – podávanie žiadostí o dotácie a
  • ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ – povinné zúčtovanie dotácií, ktoré už boli poskytnuté.

Informácie obsahujú všetky záväzné povinnosti pre žiadateľov a príjemcov dotácie, ktoré sú v danom období platné a sú v súlade s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie sú priebežne dopĺňané a podľa potreby aktualizované. Dôležité dátumy alebo povinnosti sú v texte zvýraznené.

Elektronické formuláre sú určené pre širokú verejnosť, a preto nie je potrebné zakladanie účtu alebo prihlasovanie. Po vyplnení formulárov, tieto je možné vytlačiť, podpísať a poslať na adresu ministerstva. Ak sú vyžadované povinné prílohy, tieto sa prikladajú k vytlačenému formuláru. Ministerstvo vyžaduje používanie elektronických formulárov v záujme včasného a správneho vybavovania spisov.

Dokumenty a vzory obsahujú zákony, pokyny, výnosy a iné všeobecne záväzné právne predpisy, často kladené otázky, výzvy alebo vzory. Niektoré dokumenty sú sprístupnené cez externé odkazy na hlavné webové sídlo ministerstva.

Sekcia Zúčtovanie dotácií obsahuje elekronický formulár AVÍZO.

Okrem spomínaných hlavných sekcií táto stránka obsahuje aj pomocné sekcie, ktoré majú byť pomocníkom užívateľovi v orientovaní sa v problematike dotácií z kapitoly VPS Ministerstva financií SR.

  • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY je sekcia, obsahujúca odpovede na otázky, ktoré vyplývajú z praxe v komunikácii so žiadateľmi alebo príjemcami dotácií. Ministestvo obsah tejto sekcie tak isto podľa potreby aktualizuje.
  • DOKUMENTY obsahujú odkazy na súvisiace dokumenty, vydávané Ministerstvom financií SR alebo zákony či iné všeobecne záväzné právne prepisy.

Podrobnejšie technické informácie sú zverejnené v odkaze Vyhlásenie o prístupnosti.