Žiadosť o dotáciu - Informácie

Aktualizované 10.01.2024 

Výzvy na poskytnutie dotácií v roku 2024

O príprave výziev na poskytnutie dotácie v roku 2024 Vás budeme vopred informovať.

 

 

 

 

ARCHÍV

 

 

Aktualizované 30.03.2022 

VÝZVY na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií  pre rok 2022 - OZNAM

Ministerstvo financií SR má pripravenú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle novelizovaného Výnosu č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Avšak vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace nové a nepredvídané výdavky štátneho rozpočtu bolo zverejnenie výzvy pozastavené

V súčasnosti nie je možné odhadnúť, kedy bude výzva na predkladanie žiadostí o dotácie zverejnená. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Poskytovanie dotácií na všeobecne prospešné služby (§1) a na individuálne potreby obcí (§2) podľa Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR bolo z dôvodu pandémie

do odvolania pozastavené.
 

Aktualizované 30. 12. 2021

DOTÁCIE PRE ROK 2022 

Nový odbor dotácií MF SR pripravil podľa odporúčaní NKÚ novelizáciu výnosu o poskytovaní dotácií, ktorá prechádza záverečným schvaľovaním. Po schválení má slúžiť ako právny predpis pre poskytovanie dotácií už v roku 2022. 

 

PRIPRAVUJEME

Na schválenie novelizácie výnosu je naviazané spustenie nového elektronického dotačného systému, ktoré je plánované vo februári 2022. Otvorenie dotačného cyklu predpokladá priaznivý vývoj pandemickej situácie. 

Informácie o podmienkach poskytovania dotácií ako aj zverejnené výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu pre rok 2022 na individuálne potreby obcí (§2) a na všeobecne prospešné služby (§1) podľa schváleného novelizovaného právneho predpisu nájdete na tejto stránke.

Žiadosti o dotáciu sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, sprístupnenom na tejto stránke. Pred podaní žiadosti je potrebné aby sa žiadateľ do systému zaregistroval. Registráciu žiadateľov o dotáciu nájdete TU.

 

Povinnosť registrácie partnerov verejného sektora

Dotáciu zo štátneho rozpočtu je možné poskytnúť iba osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak ide o osobu, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri aj Dokumenty a vzory).

Ministerstvo spravodlivosti SR k zákonu č. 315/2016 Z. z. 

 

 

 Aktualizované 17. 3. 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu nákazy koronavírusom

Ministerstvo financií oznamuje, že z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú od 16. marca 2020 úradné hodiny podateľne ministerstva od 8:30 hod. do 12:00 hod. Ministerstvo financií žiada žiadateľov o dotácie, aby dôkladne zvážili podanie žiadosti osobne do podateľne ministerstva financií. Ministerstvo dáva do pozornosti možnosť podať žiadosť:

 • prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk,
 • prostredníctvom mailovej schránky podatelna@mfsr.sk,
 • prostredníctvom poštového prepravcu.

 

Prílohy v elektronickej forme

Počnúc rokom 2017 sme pripravili možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladáme tým úsporu poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.

Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.

Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

Stručné zdôvodnenie žiadosti sa píše do nového poľa formulára s názvom "Zdôvodnenie žiadosti". Odporúčame, aby si žiadateľ, pre potreby archivácie, text zdôvodnenia žiadosti odložil na samostatné miesto. Tento text sa nevytlačí spolu s formulárom žiadosti.

Všetky ostatné prílohy, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti v súlade s §5 odsek 2 Výnosu č. 26825/2005-441, je možné odteraz poslať elektronickou formou. Vyžaduje sa formát PDF, PNG, TIFF alebo BMP, pričom veľkosť všetkých priložených dokumentov nesmie presiahnuť 25 MB.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v pomocnom texte k poľu formulára s názvom "Zoznam povinných príloh k žiadosti", ktorý sa zobrazí kliknutím na otáznik (?) poľa "Elektronické prílohy".

Upozorňujeme, že dokumenty, priložené k žiadosti elektronicky, sa nevytlačia spolu so žiadosťou. Preto odporúčame, aby si žiadateľ odoslané dokumenty archivoval vo svojom počítači v samostatnom adresári. Zjednoduší sa tým komunikácia medzi ministerstvom a žiadateľom.

Informácia

Ministerstvo financií SR žiada, aby uchádzači o dotáciu vypĺňali tlačivo žiadosti v elektronickej forme a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Návod

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu je verejne prístupný formulár, ktorý slúži pre žiadateľov o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS).

Oprávnení žiadatelia

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičný fond,
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 • Slovenský Červený kríž.

Vyplnenie žiadosti

Formulár žiadosti vyplní oprávnený žiadateľ tak, aby boli vyplnené všetky polia korektne a bez chýb.

Pokiaľ sa v poliach formulára vyskytujú chyby  (označené červeným chybovým oznamom), formulár nebude možné odoslať.

Pri vypĺňaní jednotlivých formulárových polí odporúčame riadiť sa pomocným textom alebo textom v chybových oznamoch (kliktnutím na ? sa príslušný pomocný text zobrazí).

Odoslanie žiadosti

Po odoslaní je potrebné vyplnený formulár vytlačiť na papierdoplniť pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu a poslať na adresu ministerstva v lehote do konca marca bežného roka.

Na základe často kladených otázok oznamujeme, že ministerstvo eviduje iba žiadosti odoslané papierovou poštou, alebo elektronicky podpísané v súlade so zákonom  č. 305/2013 Z. z. Preto nie je rozhodujúce, koľko žiadostí si žiadateľ vytlačí, evidované sú iba tie žiadosti, ktoré sú doručené do podateľne ministerstva.

Ďalej oznamujeme, že ak je žiadateľom obec, nie je potrebné prikladať iné prílohy k žiadosti, okrem stručného zdôvodnenia.

UPOZORNENIE: Dátum vyplnenia elektronického formulára nemôže byť považovaný za dátum doručenia žiadosti na ministerstvo.

Po tom, ako ministerstvo prijme žiadosť a zaeviduje ju vo svojom systéme, žiadateľ, ktorý vyplnil tlačivo v elektronickej forme, dostane oznámenie o prevzatí žiadosti e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo formulári v časti kontakty.