Žiadosť o dotáciu - Dokumenty a vzory

ARCHÍV

 
Aktualizované 30.03.2022 

VÝZVY na podanie žiadostí o poskytnutie dotácií  pre rok 2022 - OZNAM

Ministerstvo financií SR má pripravenú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle novelizovaného Výnosu č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Avšak vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt na Ukrajine a s tým súvisiace nové a nepredvídané výdavky štátneho rozpočtu bolo zverejnenie výzvy pozastavené

V súčasnosti nie je možné odhadnúť, kedy bude výzva na predkladanie žiadostí o dotácie zverejnená. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 
Aktualizované 3.2.2020

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2020

Vzor čestného vyhlásenia k žiadosti o dotáciu podľa § 1 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Pre žiadateľov, ktorými nie sú obce, je toto čestné vyhlásenie povinnou prílohou k žiadosti. Prikladá sa k žiadosti vlastnoručne podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Editovateľný vzor čestného vyhlásenia

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora