Často kladené otázky


Dotácia

Áno, je. Ide o dva rozdielne úkony súvisiace s poskytnutou dotáciou.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Dotácia

Vyúčtovanie je proces, v rámci ktorého prijímateľ dotácie predloží poskytovateľovi t. j. Ministerstvu financií SR, kompletnú dokumentáciu, čím dokladuje použitie poskytnutej dotácie v súlade so stanovenými podmienkami. Cieľom je kontrola použitia dotácie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Dotácia

Zúčtovanie je proces predloženia informácie o použití, presune prostriedkov alebo nepoužití prostriedkov dotácie, ktorá bola prijímateľovi poskytnutá. Cieľom je zúčtovanie so štátnym rozpočtom za konkrétny kalendárny rok.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Vyúčtovanie dotácie uskutočňuje prijímateľ dotácie na základe písomnej výzvy Ministerstva financií SR k predloženiu kompletného vyúčtovania alebo podľa podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie pozostáva z vyúčtovacieho formulára a dokladov, dokumentácie, ktorou prijímateľ dokladuje použitie poskytnutej dotácie a naplnenie stanoveného účelu poskytnutej dotácie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Vyúčtovací formulár je možné nájsť na https://dotacie.mfsr.sk/ .


Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Ide o doklady, dokumenty, ktorými prijímateľ preukazuje použitie poskytnutej dotácie.
Popis resp. požadovaný, odporúčaný obsah dokumentácie vyúčtovania dotácie a spôsoby jej predloženia Ministerstvu financií SR je uvedený v dokumente označenom názvom „PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU KOMPLETNÉHO VYÚČTOVANIA“ a je možné ho nájsť na https://dotacie.mfsr.sk/.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Lehota na predloženie kompletného vyúčtovania je uvedená vo výzve, ktorú zasiela Ministerstvo financií SR prijímateľovi dotácie alebo v zmluve o poskytnutí dotácie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Ak bolo prijímateľovi poskytnutých viac dotácií, vyúčtovanie sa uskutočňuje za každú dotáciu zvlášť.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Nie, v rámci kompletného vyúčtovania predkladá prijímateľ kópie dokladov. Za správnosť a súhlas s originálom zodpovedá štatutárny orgán prijímateľa, ktorý podpisuje čestné vyhlásenie.
Prijímateľ uvedie v rámci vyúčtovacieho formulára informáciu o mieste uloženia originálov dokladov predkladaných v rámci kompletného vyúčtovania poskytnutej dotácie, pre prípad vykonania kontroly na mieste.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie (vyúčtovací formulár a všetku k tomu prislúchajúcu dokumentáciu) môže predložiť prijímateľ dvoma spôsobmi:

 elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva financií SR ico://sk/00151742  

alebo

 poštou v papierovej podobe na adresu:

Ministerstvo financií SR
Odbor dotácií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Áno, prijímateľ je povinný uskutočniť vyúčtovanie a predložiť kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie Ministerstvu financií v prípade, že ho k tomu Ministerstvo financií SR vyzve.

Ministerstvo financií SR ako orgán verejnej správy je, na základe zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinné vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie t. j. aj poskytnutia dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR.
Z dôvodu výkonu administratívnej finančnej kontroly je povinný prijímateľ uskutočniť a predložiť kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Ministerstvo financií SR je oprávnené za nesplnenie povinností, uvedených v zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23, uložiť povinnej osobe (prijímateľovi dotácie) poriadkovú pokutu do výšky 100 000 eur a zamestnancovi povinnej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 000 eur.
Ministerstvo financií môže prijímateľovi dotácie, ktorému vyplývajú povinnosti zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uložiť za ich nesplnenie pokutu až do výšky 500 000 eur.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Vyúčtovanie dotácie

Ak prijímateľ dotácie nepredloží kompletné vyúčtovanie poskytnutej dotácie v lehote stanovej vo výzve na predloženie kompletného vyúčtovania dotácie, je na zvážení Ministerstva financií SR ako poskytovateľa dotácie a ako oprávnenej osoby, či pristúpi k uloženiu poriadkovej pokuty na základe zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Áno, použitie dotácií podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom na základe zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spôsob realizácie povinného zúčtovania so štátnym rozpočtom určuje Ministerstvo financií SR.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie stanovilo Ministerstvo financií SR Pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v znení jeho dodatkov.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Nevykonanie zúčtovania podľa pokynu Ministerstva financií SR sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Úplné znenie pokynu na zúčtovanie v znení dodatkov je zverejnené na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk/.


Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Prijímateľ dotácie predkladá v súvislosti so zúčtovaním poskytnutej dotácie elektronicky vyplnený formulár „Zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR“.
Formulár na zúčtovanie dotácie poskytnutej v pôsobnosti Ministerstva financií SR je výstupom elektronického formulára na zúčtovanie, ktorý prijímateľ nájde a vyplní na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk/zuctovanie-dotacii/krok-1 .


V prípade, že prijímateľmi sú obce a vyššie územné celky, realizujú vyplnenie elektronického formulára cez RISSAM (Rozpočtový informačný systém pre samosprávu).

Vyplnený formulár musí byť opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie alebo ním poverenej osoby.

Žiadne iné doklady (či už kópie účtovaných dokladov alebo iné) sa v súvislosti so zúčtovaním dotácie Ministerstvu financií SR nezasielajú.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Dotáciu na bežné výdavky je možné použiť najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom bola rozpočtovaná. Prijímateľ dotácie je povinný ju zúčtovať najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.
Výnimkou súdotácie na úhradu bežných výdavkov, poskytnuté po 1. auguste rozpočtového roka. Takéto dotácie, ak ich nebolo možné použiť do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté, je možné použiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Aj bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka, ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka a boli použité do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka, sa zúčtujú za rozpočtový rok, v ktorom boli poskytnuté (posudzujú sa akoby boli použité do konca roka v ktorom boli poskytnuté).
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Dotácie, ktoré boli poskytnuté na kapitálové výdavky, možno použiť nasledujúce dva rozpočtové roky po roku, v ktorom boli rozpočtované. Prijímateľ dotácie je povinný ju zúčtovať do 30. apríla nasledujúceho roka za každý kalendárny rok k 31. 12. až do roku ukončenia jej čerpania.
Prenos dotácie do nasledujúceho rozpočtového roku (inými slovami suma nepoužitých finančných prostriedkov ponechaných na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku) sa eviduje v plnej výške poskytnutej dotácie bez ohľadu na to, či bola čiastočne použitá. Jej použitie sa eviduje iba v rozpočtovom roku, v ktorom sa použitie poskytnutej dotácie ukončilo.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Prijímateľ viac ako jednej dotácie vyplní jeden zúčtovací formulár za jeden kalendárny rok, t. j. v jednom zúčtovacom formulári uvedie všetky poskytnuté dotácie (samostatne v jednotlivých riadkoch).
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Za ukončenie použitie dotácie sa považuje stav keď:

 bola dotácia použitá v plnej výške na účel, na ktorý bola poskytnutá,
 alebo bol splnený účel dotácie (dokončená investičná akcia) a už sa nepredpokladá jej ďalšie použitie,
 alebo dotáciu prijímateľ nestihol použiť do konca druhého roka po roku, v ktorom bola rozpočtovaná.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

V prípade, že prijímateľ nepoužil dotáciu alebo použil len jej časť a termín na možnosť použitia poskytnutej dotácie už uplynul, je povinný nepoužité prostriedky odviesť na príslušný účet Ministerstva financií SR.
Ak vracia dotáciu v tom istom roku, v ktorom bola poskytnutá, poukáže ju na ten istý účet, z ktorého bola poskytnutá (ministerstvo ho spravidla uvádza aj v oznámení o poskytnutí dotácie).
Ak vracia dotáciu neskôr ako v roku poskytnutia, poukáže ju na osobitný účet číslo IBAN SK23 8180 0000 0070 0012 0485.
Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich súčet za všetky dotácie od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Odvedenie nepoužitej dotácie alebo jej časti je povinný prijímateľ oznámiť Ministerstvu financií SR.
Oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov sa realizuje prostredníctvom avíza. Avízo opatrené podpisom štatutárneho zástupcu (resp. zodpovedného vedúceho) prijímateľa a úradnou pečiatkou sa doručuje Ministerstvu financií SR. Ministerstvo financií SR odporúča zasielať avíza e-mailom na adresu dotacie@mfsr.sk, resp. do elektronickej schránky Ministerstva financií SR alebo poštou na adresu:

Ministerstvo financií SR
Odbor dotácií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Avízo sa vyžaduje z dôvodu správnej identifikácie prostriedkov prijatých na účet Ministerstva financií SR.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Formulár avíza sa vyplní elektronicky, nájdete ho na https://dotacie.mfsr.sk/avizo a predloží sa Ministerstvu financií SR.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Termín na odvedenie nepoužitej dotácie je koniec apríla nasledujúceho rozpočtového roka po roku, v ktorom bolo ukončené jej použitie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

V prípade, že prijímateľ z poskytnutých prostriedkov dotácie za obdobie, od prijatia prostriedkov poskytnutej dotácie na účet do ich vyčerpania, získal výnosy je povinný ich odviesť Ministerstvu financií SR na príslušný účet.

Výška odvodu výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu nie je zdola ohraničená.

Oznámenie o poukázaní výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizuje prostredníctvom avíza.
Formulár avíza sa vyplní elektronicky https://dotacie.mfsr.sk/avizo a následne predloží Ministerstvu financií SR. Rovnakým postupom ako avízo o odvedení nepoužitej dotácie.

Aktualizované dňa: 12.10.2022

Zúčtovanie dotácie

Výnosy z prostriedkov poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný odviesť raz ročne na účet Ministerstva financií SR, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka alebo neodkladne po skončení lehoty na použitie poskytnutých prostriedkov dotácie.
Aktualizované dňa: 12.10.2022