Zúčtovanie dotácií - Informácie

Aktualizované 23.10.2023
 

Informácia o vydaní nového pokynu na zúčtovanie dotácií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nový POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015983/2023-119 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré zverejnilo dňa 13.10.2023 vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 23, link: https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

 
Aktualizované 13.10.2023
 

Informácia o novelizácii výnosu o poskytovaní dotácií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Opatrenie z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119,  ktorým aktualizovalo Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktoré zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 22, link: https://www.mfsr.sk/files/archiv/42/Opatrenie-MF-SR-z-26-septembra-2023-c-MF0105752023-119.pdf. V súlade s opatrením dostanú samosprávy dotáciu na úhradu bežných výdavkov na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie. Konsolidované znenie výnosu bolo zverejnené aj v Zbierke zákonov Oznámením č. 374/2023 Z. z. dňa 27.09.2023, link: https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2023/15/.

 

 

 

ARCHÍV

 

 

Aktualizované 18.01.2023  

 

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Ministerstvo financií Slovenskej republiky informuje prijímateľov dotácií, že vo Finančnom spravodajcovi na webovom sídle ministerstva financií bol zverejnený Dodatok č. 5 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF0097542016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/.
Úplné znenie Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF0097542016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky nájdete na https://dotacie.mfsr.sk/  a https://mfsr.egrant.sk/.  
Podľa pokynu na zúčtovanie sú povinní postupovať prijímatelia dotácií, ktorým vyplýva povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dotácie od Ministerstva financií Slovenskej republiky k 31.12.2022. 
Povinnosť vykonať zúčtovanie prostredníctvom https://mfsr.egrant.sk/ sa nevzťahuje na prijímateľov, ktorí si už povinnosť zúčtovania splnili prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk a zaslali už zúčtovací formulár za rok 2022 na ministerstvo financií.
 
 

Zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo ministerstvo financií Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorý bol doplnený dodatkami 1 až 4. 

Úplné znenie Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky (zmeny vykonané dodatkami č. 1 až 4 sú vyznačené tučne)

Znenie pokynu a dodatkov jednotlivo 

 

Zúčtovanie sa vykonáva za predchádzajúce kalendárne roky každoročne, prvýkrát až po ukončení kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 30. apríla.

Predmetom zúčtovania sú dotácie, poskytnuté Ministerstvom financií SR na základe § 1 až § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR alebo na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 

Elektronický formulár na zúčtovanie

Ministerstvo financií oznamuje, že dňom 8.4.2015 bola spustená prevádzka elektronických formulárov na zúčtovanie dotácií s kapitolou štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS).

Elektronické formuláre sú určené pre obce, vyššie územné celky a aj ostatných príjemcov dotácií z kapitoly VPS. Súčasťou riešenia je aj tlačivo avíza o vrátení finančných prostriedkov na účty Ministerstva financií SR.

Ministerstvo žiada všetkých príjemcov dotácií z kapitoly VPS, aby používali elektronický formulár na zúčtovanie, ktorý vyplnia, vytlačia, podpíšu a odošlú.

  • Obce posielajú formuláre na adresu metodika Daňového úradu;
  • Ostatní príjemcovia dotácií posielajú formuláre na adresu Ministerstva financií SR.

Elektronický formulár zúčtovania 

Návod na prácu s formulárom

 

Nevyčerpané dotácie

Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť v termíne podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozri aj Často kladené otázky - Dokedy je možné čerpať dotáciu).

Finančné prostriedky z dotácií poskytnutých v uplynulých rokoch, ktoré neboli použité v termínoch podľa predchádzajúceho odstavca, je príjemca dotácií povinný vrátiť do 30. apríla na účet MF SR č.

SK23 8180 0000 0070 0012 0485

Súčasne s poukázaním finančných prostriedkov na účet ministerstva financií je potrebné zaslať ministerstvu avízo o poukázaní finančných prostriedkov. Avízo musí obsahovať

  • IČO, názov platiteľa,
  • platobné údaje z platobného príkazu a
  • číslo listu ministerstva financií, ktorým bola predmetná dotácia poskytnutá.

Ministerstvo financií žiada, aby platitelia nevyčerpaných dotácií používali elektronický formulár avíza, v ktorom sú všetky potrebné údaje k identifikácii platby.

Avízo je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v spodnej časti tejto stránky.

Pri finančnom zúčtovaní sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky druhy dotácií od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur v súlade s § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu

Výnosy z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu. Príjemcovia dotácií, ak im takéto výnosy vznikli, sú povinní ich odviesť do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku.

Obce

Obce vykonávajú odvod výnosov podľa oznámenia Finančného riaditeľstva SR na účet s názvom Výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu obciam v prospech účtu

500822+OÚD/8180

VS: 8100+6 číslic obdobie, za ktoré sa výnosy odvádzajú.

O takto vykonanom odvode nie je potrebné zasielať avízo.

Ostatní príjemcovia

Ostatní príjemcovia vykonávajú odvod na účet Ministerstva financií SR číslo

SK46 8180 0000 0070 0011 5512

Súčasne s poukázaním finančných prostriedkov na účet ministerstva financií je potrebné zaslať ministerstvu avízo o poukázaní finančných prostriedkov.

Ministerstvo žiada všetkých platiteľov výnosov s výnimkou obcí, aby používali elektronický formulár avíza, v ktorom sú všetky potrebné údaje k identifikácii platby.

Avízo je možné zaslať poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v spodnej časti tejto stránky.